Dezvoltare economica

În prezent comuna are o economie agrară dispunând de o suprafaţă arabilăde 11.866 ha.-care reprezintă suprafaţa arabilă, păşiuni, fâneturi naturale, livezi şi vii.


În structura suprafeţei cultivate şi a producţiei vegetale, ponderea cea mai mare revine culturilor: de porumb, grâu,orz, rapiţă, floarea-soarelui, legume, etc.


Pe teritoriul comunei işi desfăşoară activitatea circa 60 de socetăţi comerciale în special cu profil agri­col. Dintre acestea mai importante ca pondere economică sunt:"Agrofatory", 1927 ha.; Comparo Investment 1208 ha, Vlad Agro 301 ha, I.F. Balaban Constantin 205 ha, I.F. Orya Antoniu ,226 ha, I.F. Rădulescu Dumitru 214 ha, I.F. Chivu Ion 192 ha, Dogaru Ion 176ha, etc,

Autorităţile 1ocale au sprijinit investitorii din zonă, pentru ca aceştia să creeze noi locuri de muncă şi totodată să califice şi să recalifice finerii prin urmarea cursuri­lor organizate la nivel de comună cu sprijinul Oficiului Judeţean de ConsuItanţă.
Oportunitătile econornice şi turistice ale zonei sunt premizele unei dezvoltări rurale, durabile, favorabile lo- cuitorilor şi întregului ţinut între Dunăre şi mare. Toate aceste facilităţi vor alinia cornuna la cerinţele actuate ale dezvoltării rurale, ale unei ţări membre în Uniunea Europeană şă vor aduce localitatea în traseele turistice importante ale judetului.