Hotărâri

Hotărâri 2019

Hotărârea nr. 1 2019, Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2018

Hotărârea nr. 2 2019Privind aprobarea Structurii organizatorice a Statutului de funcții și a numărului de personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pantelimon, județul Constanța

Hotărârea nr. 3 2019, Privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pantelimon, județului Constanța

Hotărârea nr. 4 2019Privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2018 de pe raza com Pantelimon jud Constanța întocmit de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Aparatului de lucru al Primarului com Pantelimon

Hotărârea nr. 5 2019Privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2019, conform Legii nr.416/2001

Hotărârea nr. 6 2019Privind aprobarea rectificării Contractului de vânzare-cumpărare nr.59/03.02.1997 în vederea modificării adresei de identificare a imobilului de locuințe din satul Pantelimon, strada Ulmetum, nr.97

Hotărârea nr. 7 2019, Privind aprobarea majorării capitalului social al Societății S.C.Ulmetum Service Pantelimon SRL cu suma de 65.000 lei

Hotărârea nr. 8 2019Privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Societății S.C Ulmetum Service Pantelimon SRL ca urmare a modificării capitalului social subscris și integral vărsat de Asociatul uni de la 235.200 lei la 300.200 lei

Hotărârea nr. 9 2019Privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții al S.C Ulmetum Service Pantelimon SRL pentru anul 2019

Hotărârea nr. 10 2019Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2018

Hotărârea nr. 11 2019, Privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Pantelimon pentru anul 2019 

Hotărârea nr. 12 2019, Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul IV, 2018

Hotărârea nr. 13 209, Privind aprobarea transformării unui post din cadrul aparatului de specialitate al primarului ca urmare a susținerii Examenului de promovare în clasă de către un funcționar public 

Hotărârea nr. 14 2019, Privind aprobarea principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale și educative și alocarea sumelor necesare pentru susținerea financiară a acestora, care se vor desfășura în comuna Pantelimon în anul 2019 

Hotărârea nr. 15 2019Privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Pantelimon, pentru anul școlar 2019 – 2020

Hotărârea nr. 16 2019Privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 134.94 hectare pajiști aflate în domeniul privat al comunei Pantelimon

Hotărârea nr. 17 2019Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în localitățile Pantelimon de Sus, Pantelimon de Jos, Runcu, Nistorești și Călugăreni”, în valoare de 1.655.334,03 lei

Hotărârea nr. 18 2019Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Pantelimon, județul Constanța 

Hotărârea nr. 19 2019Privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare al Comitetului local pentru situații de urgență Pantelimon 

Anexă hcl nr 19, Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situațiilor de Urgență pe anul 2019 

Hotărârea nr. 20 2019Privind acordarea unui mandat special pentru reprezentarea comunei Pantelimon în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”

Hotărârea nr. 21 2019Privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu ofertă în plic închis a terenului intravilan în suprafață de 9272 mp aflat în proprietatea privată a comunei Pantelimon, situat în satul Runcu, strada Fierăriei, nr. 100, comuna Pantelimon, județul Constanța 

Hotărârea nr. 22 2019Privind aprobarea concesiunii prin licitație publică, însușirea raportului de evaluare imobiliară și a documentației în vederea concesionării terenului intravilan în suprafață de 1845 metri pătrați situat în strada Văii, nr 44, numărul cadastral 102 835, localitatea Pantelimon de Jos 

Hotărârea nr. 23 2019Privind aprobarea Programului de acțiuni și activități edilitar-gospodărești de interese local care se vor desfășura în anul 2019 la nivelul Comunei Pantelimon în vederea păstrării curățeniei, bunei gospodăriri și înfrumusețării localității 

Hotărârea nr. 24 2019Privind aprobarea inventarierii patrimoniale a bunurilor ce aparțin domeniului public și domeniului privat al comunei Pantelimon, județul Constanța pe anul 2018

Hotărârea nr. 25 2019Privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri din patrimoniul comunei Pantelimon, județul Constanța

Hotărârea nr. 26 2019Privind alegerea președintelui de ședință 

Hotărârea nr. 27 2019Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli inițial al comunei Pantelimon județul Constanța pe anul 2019

Hotărârea nr. 28 2019Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a societății SC Ulmetum Service Pantelimon SRL

Hotărârea nr. 29 2019Privind aprobarea listei de Achiziții publice pentru anul 2019 

Hotărârea nr. 30 2019Privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgență, ajutoarelor de înmormântare la nivelul comunei Pantelimon, județul Constanța în anul 2019

Hotărârea nr. 31 2019Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2018 

Hotărârea nr. 32 2019Privind declararea de utilitate publică a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiții, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în localitățile Pantelimon de Sus, Pantelimon de Jos, Runcu, Nistorești și Călugăreni, județul Constanța” și aprobarea solicitării de scoatere din circuitul agricol a suprafețelor de teren aferente obiectivului de investiții

Hotărârea nr. 33 2019Privind modificarea HCL nr. 133/23.11.2018 referitoare la aprobarea inventarierii în domeniul public al comunei Pantelimon a unor bunuri imobile destinate construirii stațiilor de epurare și pompare ape uzate 

Hotărârea nr. 34 2019Privind aprobarea inventarierii în domeniul public al comunei Pantelimon a unui teren intravilan în suprafață de 1958 metri pătrați situat în satul Runcu, Strada Principală numărul 3, comuna Pantelimon, județul Constanța 

Hotărârea nr. 35 2019Privind inventarierea în domeniul privat al comunei Pantelimon, a unui teren intravilan în suprafață de 2022 de metri pătrați situat în strada Văii, numărul 5B, sat Pantelimon de Jos, comuna Pantelimon, județul Constanța 

Hotărârea nr. 36 2019Privind inventarierea în domeniul privat al comunei Pantelimon a unui teren intravilan în suprafață de 2.435 de metri pătrați, situat în Str. Sălcioara, nr.4, sat Runcu, comuna Pantelimon, județul Constanța 

HCL 37 DIN 28 MAI 2019Privind alegerea președintelui de ședință

HCL 38 DIN 28 MAI 2019Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul I 2019 

HCL 39 DIN 28 MAI 2019Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pantelimon pe anul 2019, etapa mai 2019 

HCL 40 DIN 28 MAI 2019Privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa al comunei Pantelimon

HCL 41 DIN 28 MAI 2019Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6% 

HCL 42 DIN 28 MAI 2019Privind acordarea burselor de ajutor social, burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar din comuna Pantelimon pe semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019 

HCL 43 DIN 28 MAI 2019Privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului-legitimație de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap 

HCL 44 DIN 28 MAI 2019Privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren aflat în proprietatea privată a comunei Pantelimon transmis în conformitate cu prevederile legii numărul 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală 

HCL 45 DIN 28 MAI 2019Privind acordarea d-lui Maxim Marius a unui teren de 1.000 mp în intravilanul satului Pantelimon, strada Crăițelor, numărul 270, număr cadastral 101857 în vederea construirii unui imobil tip locuință, conform legii numărul 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată în 2014

HCL 46 DIN 28 MAI 2019Privind radierea din inventarul domeniului privat al comunei Pantelimon a terenului situat în intravilanul satului Pantelimon de Jos, strada Văii, numărul 70, număr cadastral 102362, în suprafață de 1968 metri pătrați 

HCL 47 DIN 28 MAI 2019Privind modificarea organigramei și a statutului de funcții al SC Ulmetum service Pantelimon SRL 

HCL 48 DIN 28 IUN 2019Privind aprobarea implementării proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și incluziunii sociale”- cod SMIS 2014+:122607 încheiat între Ministerul Muncii și Justiției sociale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății și Unitatea Administrativ Teritorială comuna Pantelimon, județul Constanța 

HCL 49 DIN 28 IUN 2019, Privind alegerea președintelui de ședință 

HCL 50 DIN 28 IUN 2019Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pantelimon pe anul 2019 – etapa iunie 2019 –

HCL 51 DIN 28 IUN 2019Privind aprobarea Situatiilor Financiare Anuale la data de 31.12.2018, a Raportului Administratorului ale Societății SC Ulmetum Service Pantelimon SRL 

HCL 52 DIN 28 IUN 2019Privind aprobarea inventarierii în domeniul public al comunei Pantelimon a unui teren intravilan în suprafață de 520 mp situat în satul Călugăreni, strada Bisericii, numărul 3, comuna Pantelimon, județul Constanța 

HCL 53 DIN 28 IUN 2019Privind aprobarea trecerii din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al comunei Pantelimon a imobilului compus din construcții, în suprafață de 229 mp și teren intravilan în suprafață de 1.124 mp, situat în strada Daliilor, numărul 27, sat Pantelimon, județul Constanța 

HCL 54 DIN 28 IUN 2019Privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Cabinetul Medical Individual -Bica Sintea C. Daniela, pentru utilizarea unui spațiu din cadrul dispensarului uman Pantelimon, județul Constanța 

HCL 55 DIN 28 IUN 2019Privind alocarea de la bugetul local a sumei de 3000 lei Parohiei Ortodoxe „Sfântul Pantelimon” în vedere efectuării unor lucrări de reparații și întreținere la ferestre și uși la cele două biserici din cadrul Parohiei Pantelimon 

HCL 56 DIN 28 IUN 2019Privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2019 de pe raza comunei Pantelimon, județul Constanța, întocmit de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Aparatului de lucru al Primarului comunei Pantelimon

HCL 57 DIN 28 IUN 2019Privind aprobarea utilizării sumei de 269.036 din excedentul anului bugetar 2018 reprezentând „Reparații și amenajări interioare la Școala Gimnazială nr.1 Pantelimon”

HCL 58 DIN 28 IUN 2019Privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere a spațiilor locative deținute de Consiliul Local Pantelimon în imobilul de pe strada Ulmetum, numărul 97, comuna Pantelimon 

HCL 59 DIN 23 IULIE 2019, Privind alegerea președintelui de ședință 

HCL 60 DIN 23 IULIE 2019Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pantelimon pe anul 2019 – etapa iulie 2019

HCL 61 DIN 23 IULIE 2019Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Pantelimon, prin Consiliul Local al comunei Pantelimon și Asociația EcoAssist, în vederea implementării inițiativei naționale de împădurire pe bază de voluntariat „Plantăm fapte bune în România”

HCL 62 DIN 23 IULIE 2019, Privind aprobarea Listei documentelor de interes public ce trebuie comunicate din oficiu, a listei documentelor de interes public produse și gestionate în cadrul autorității publice locale și Listei documentelor exceptate de la accesul liber al cetățenilor 

HCL 63 DIN 23 IULIE 2019Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității ca obligație stabilită de către instanța de judecată 

HCL 64 DIN 23 IULIE 2019Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pantelimon 

HCL 65 DIN 23 IULIE 2019Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2024, a Planului Local de acțiune în domeniul serviciilor sociale, precum și Procedura de identificare a situațiilor de risc de separare a copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii situație de risc și a copiilor separați de părinți la nivelul comunei Pantelimon

HCL 66 DIN 23 IULIE 2019Privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a unor suprafețe de teren din domeniul privat al UAT-ului, care au destinația pășune în vederea realizării proiectului „Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în localitățile Pantelimon de Sus, Pantelimon de Jos, Runcu, Nistorești și Călugăreni”

HCL 67 DIN 23 IULIE 2019Privind inventarierea în domeniul privat al comunei Pantelimon a unui teren intravilan în suprafață de 1662 mp situat în strada Primăriei, numărul 28, sat Nistorești, comuna Pantelimon, județul Constanța 

HCL 68 DIN 23 IULIE 2019Privind inventarierea în domeniul privat al comunei Pantelimon a unui teren intravilan în suprafață de 1782 mp situat în strada Principală, numărul 18, sat Pantelimon de Jos, comuna Pantelimon, județul Constanța 

HCL 69 DIN 23 IULIE 2019Privind inventarierea în domeniul privat al comunei Pantelimon a unui teren intravilan în suprafață de 2075 mp situat în strada Ulmetum,numărul 9, sat Pantelimon, comuna Pantelimon, județul Constanța 

HCL 70 din 26 aug 2019Privind alegerea președintelui de ședință

HCL 71 din 26 aug 2019Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pantelimon pe anul 2019 etapa august 2019 

HCL 72 din 26 aug 2019Privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați conform OUG numărul 114/2018 pentru obiectivul de investiție ”Înființare After-School localitatea Pantelimon, comuna Pantelimon, județul Constanța 

HCL 73 din 26 aug 2019Privind acordarea unui sprijin financiar elevului Ștefan Victor de la Colegiul Tehnic de Marină Al. Ioan Cuza din Constanța în vedere achitării cazării și cantinei pe durata anului școlar 2019-2020

HCL 74 din 26 aug 2019, Privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC Ulmetum Service Pantelimon SRL 

HCL 75 DIN 30 SEPT 2019Privind alegerea președintelui de ședință 

HCL 76 DIN 30 SEPT 2019Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pantelimon pe anul 2019 etapa septembrie 2019

HCL 77 DIN 30 SEPT 2019, Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Pantelimon pentru trimestrul II al anului 2019 

HCL 78 DIN 30 SEPT 2019Privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Pantelimon  

HCL 79 DIN 30 SEPT 2019Privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Pantelimon, județul Constanța 

HCL 80 DIN 30 SEPT 2019Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor fructe și /sau legume proaspete aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Pantelimon

HCL 81 DIN 30 SEPT 2019Privind inventarierea în domeniul privat al comunei Pantelimon a unui spațiu comercial, situat în strada Apusului, numărul 14, sat Nistorești, comuna Pantelimon, județul Constanța 

HCL 82 DIN 30 SEPT 2019Privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren aflat în proprietatea privată a comunei Pantelimon transmis în conformitate cu prevederile Legii numărul 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală 

HCL 83 DIN 30 SEPT 2019Privind acordarea d-lui Cau Bogdan a unui teren de 1.000 de metri pătrați în intravilanul satului Pantelimon, strada Crăițelor, numărul 266, număr cadastral 101866 în vederea construirii unui imobil tip locuință conform legii numărul 15.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată în 2014 

HCL 84 DIN 30 SEPT 2019Privind acordarea d-nei Nicolae Victoria a unui teren de 1.000 de metri pătrați în intravilanul satului Pantelimon, strada Crăițelor, numărul 264, număr cadastral 101855 în vederea construirii unui imobil tip locuință conform legii numărul 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată în 2014 

HCL 85 DIN 30 SEPT 2019Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon 

HCL 86 DIN 30 SEPT 2019Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din comuna Pantelimon, pentru anul școlar 2019-2020

HCL 87 DIN 30 SEPT 2019Privind aprobarea alipirii imobilelor identificate cu numărul cadastral 102736, 102733 și 102738 

HCL 88 DIN 30 SEPT 2019Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2018 

HCL 89 DIN 28 OCT 2019Privind alegerea președintelui de ședință 

HCL 90 DIN 28 OCT 2019Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pantelimon pe anul 2019 etapa octombrie 2019

HCL 91 DIN 28 OCT 2019Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2018 

HCL 92 DIN 28 OCT 2019Privind aprobarea înființării unui post contractual de asistent social în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Pantelimon, județul Constanța 

HCL 93 DIN 28 OCT 2019Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Pantelimon, județul Constanța a unor imobile, în vederea demolării 

HCL 94 DIN 28 OCT 2019Privind aprobarea inventarierii în domeniul public al comunei Pantelimon terenului intravilan în suprafață de 1190 metri pătrați, situat în satul Runcu, Strada Principală numărul 11, comuna Pantelimon, județul Constanța

HCL 95 DIN 28 OCT 2019Privind inventarierea în domeniul privat al comunei Pantelimon a imobilului compus din locuință în suprafață de 82 de metri pătrați, teren intravilan în suprafață de 1.160 mp, situat în sat Runcu, strada Nouă, numărul 11, comuna Pantelimon, județul Constanța 

HCL 96 DIN 28 OCT 2019Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul de investiții „Întreținere drum comunal DC 74 Runcu-Nistorești, comuna Pantelimon, județul Constanța”- în valoare de 393.829,12 

HCL 97 DIN 28 OCT 2019Privind actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Pantelimon, județul Constanța

anexa HCL 97 DIN 28 OCT 2019,

HCL 98 DIN 28 OCT 2019Privind rezilierea contractului de concesiune numărul 7349/14.11.2018 privind terenul în suprafață de 16.840 mp situat în intravilanul comunei Pantelimon, număr cadastral 102.740 în urma solicitării concesionarului Zelca Alexandra Adriana PFA

HCL 99 DIN 28 OCT 2019Privind aprobarea burselor de ajutor social, burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar din comuna Pantelimon pe semestrul I al anului școlar 2019-2020 

HCL 100 DIN 28 OCT 2019Privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al SC Ulmetum Service Pantelimon SRL

HCL 101 DIN 28 OCT 2019Privind introducerea unui drum sătesc în domeniul public al comunei Pantelimon, județul Constanța 

HCL 102 DIN 29 noiembrie 2019Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui Drăguț Ștefan și declararea vacant a locului acestuia 

HCL 103 DIN 29 noiembrie 2019Prin validarea mandatului suplementului aflat pe listele PNL și confirmat de Organizația Județeană Județeană Constanța dna Neghina Daniela 

HCL 104 DIN 29 noiembrie 2019Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2019 

HCL 105 DIN 29 noiembrie 2019Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Pantelimon pe anul 2019 – etapa noiembrie 2019

HCL 106 DIN 29 noiembrie 2019Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Pantelimon pentru trimestrul III al anului 2019 

HCL 107 DIN 29 noiembrie 2019Privind aprobarea Proiectului de hotărâre referitor la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei Pantelimon, pentru anul școlar 2020-2021 

HCL 108 DIN 29 noiembrie 2019Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Întreținere drum comunal DC 74 Runcu-Nistorești, comuna Pantelimon, județul Constanța”- în valoare de 487.937,97 

HCL 109 DIN 29 noiembrie 2019Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2018 

HCL 110 DIN 09 decembrie 2019Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2019 

HCL 111 DIN 09 decembrie 2019Privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pantelimon, județul Constanța 

HCL 112 DIN 18 decembrie 2019Privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui Croitoru George și declararea vacant a locului acestuia 

HCL 113 DIN 18 decembrie 2019Privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2020 

HCL 114 DIN 18 decembrie 2019,

HCL 115 DIN 18 decembrie 2019Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019 

HCL 116 DIN 18 decembrie 2019Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire garaj utilaje și autovehicule comuna Pantelimon, județul Constanța” în valoare de 889037,56 lei

HCL 117 DIN 18 decembrie 2019Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de alimentare și distribuție gaze naturale în comuna Pantelimon, județul Constanța” în valoare de 19.496.479

HCL 118 DIN 18 decembrie 2019Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local numărul 53/2019 privind aprobarea trecerii din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al comunei Pantelimon a imobilului compus din construcții, în suprafață de 229 de metri pătrați și teren intravilan în suprafață de 1.124 metri pătrați, situat în strada Daliilor, numărul 27, sat Pantelimon, județul Constanța 

HCL 119 DIN 18 decembrie 2019Privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din comuna Pantelimon, pentru anul școlar 2019-2020 

HCL 120 DIN 18 decembrie 2019Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local numărul 54/2019 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu Cabinetul Medical Individual – Bica Sintea C. Daniela, pentru utilizarea unui spațiu din cadrul Dispensarului Uman Pantelimon, județul Constanța

Hotărâri 2018

Hotărârea nr. 1, 2018

Hotărârea nr. 2, 2018

Hotărârea nr. 3, 2018

Hotărârea nr. 4, 2018

Hotărârea nr. 5, 2018

Hotărârea nr. 6, 2018

Hotărârea nr. 7, 2018

Hotărârea nr. 8, 2018

Hotărârea nr. 9, 2018

Hotărârea nr. 10, 2018

Hotărârea nr. 11, 2018

Hotărârea nr. 12, 2018

Hotărârea nr. 13, 2018

Hotărârea nr. 14, 2018

Hotărârea nr. 15, 2018

Hotărârea nr. 16, 2018

Hotărârea nr. 17, 2018

Hotărârea nr. 18, 2018

Hotărârea nr. 19, 2018

Hotărârea nr. 20, 2018

Hotărârea nr. 21, 2018

Hotărârea nr. 22, 2018

Hotărârea nr. 23, 2018

Hotărârea nr. 24, 2018

Hotărârea nr. 25, 2018

Hotărârea nr. 26, 2018

Hotărârea nr. 27, 2018

Hotărârea nr. 28, 2018

Hotărârea nr. 29, 2018

Hotărârea nr. 30, 2018

Hotărârea nr. 31, 2018

Hotărârea nr. 32, 2018

Hotărârea nr. 33, 2018

Hotărârea nr. 34, 2018

Hotărârea nr. 35, 2018

Hotărârea nr. 36, 2018

Hotărârea nr. 37, 2018

Hotărârea nr. 38, 2018

Hotărârea nr. 39, 2018

Hotărârea nr. 40, 2018

Hotărârea nr. 41, 2018

Hotărârea nr. 42, 2018

Hotărârea nr. 43, 2018

Hotărârea nr. 44, 2018

Hotărârea nr. 45, 2018

Hotărârea nr. 46, 2018

Hotărârea nr. 47, 2018

Hotărârea nr. 48, 2018

Hotărârea nr. 49, 2018

Hotărârea nr. 50, 2018

Hotărârea nr. 51, 2018

Hotărârea nr. 52, 2018

Hotărârea nr. 53, 2018

Hotărârea nr. 54, 2018

Hotărârea nr. 55, 2018

Hotărârea nr. 56, 2018

Hotărârea nr. 57, 2018

Hotărârea nr. 58, 2018

Hotărârea nr. 59, 2018

Hotărârea nr. 60, 2018

Hotărârea nr. 61, 2018

Hotărârea nr. 62, 2018

Hotărârea nr. 63, 2018

Hotărârea nr. 64, 2018

Hotărârea nr. 65, 2018

Hotărârea nr. 66, 2018

Hotărârea nr. 67, 2018

Hotărârea nr. 68, 2018

Hotărârea nr. 69, 2018

Hotărârea nr. 70, 2018

Hotărârea nr. 71, 2018

Hotărârea nr. 72, 2018

Hotărârea nr. 73, 2018

Hotărârea nr. 74, 2018

Hotărârea nr. 75, 2018

Hotărârea nr. 76, 2018

Hotărârea nr. 77, 2018

Hotărârea nr. 78, 2018

Hotărârea nr. 79, 2018

Hotărârea nr. 80, 2018

Hotărârea nr. 81, 2018